Περίληψη διατήρησης δεδομένων

Αυτή η περίληψη εμφανίζει τις προεπιλεγμένες κατηγορίες και σκοπούς για τη διατήρηση δεδομένων χρήστη. Ορισμένες περιοχές ενδέχεται να έχουν πιο συγκεκριμένες κατηγορίες και σκοπούς από αυτούς που αναφέρονται εδώ.

Ιστότοπος

Κατηγορία

Dados pessoais

Para efeitos da presente Politica de Dados Pessoais, entende-se por «dados pessoais», a “informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável («titular dos dados»); é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular” (Cf. n.o 1 do Art.o 4.o do RGPD).


Σκοπός

Finalidades do tratamento dos dados pessoais

Aquando da recolha dos dados, a ESEPF faculta, ao titular dos dados pessoais, informações mais detalhadas sobre a utilização que dará à informação.
Os dados pessoais tratados pela ESEPF podem ser transmitidos legitimamente a terceiros quando se verificar o cumprimento de fins diretamente relacionados com as funções legítimas do titular ou do responsável pelo tratamento.

Sempre que os dados pessoais forem suscetíveis de serem legitimamente transferidos para outro destinatário, o titular dos dados deve ter dado autorização prévia à comunicação dos dados pessoais a terceiros, sendo que, quando justificado, poderá exigir que os seus dados pessoais não sejam transferidos, desde que tal não prejudique o interesse legítimo de uma das partes ou o interesse público.

Sempre que a ESEPF tiver a intenção ou necessidade de tratar os dados pessoais para outro fim que não aquele para o qual tenham sido recolhidos, fornecerá, previamente e sempre que for possível, ao titular dos dados, informações sobre esse fim e outras informações necessárias.


Περίοδος διατήρησης
Δεν υπάρχει περίοδος διατήρησης
Νόμιμοι σκοποί
Συγκατάθεση (GDPR Art. 6.1(a)) Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς
Σύμβαση (GDPR άρθρο 6.1 (β)) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είναι υποκείμενο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης
Νομική υποχρέωση (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 6.1 (γ)) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας
Ζωτικά συμφέροντα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 6.1 (δ)) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου
Δημόσια αποστολή (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 6.1 (ε)) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ενός καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας
Δικαιολογημένα συμφέροντα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 6.1 (στ)) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τους νόμιμους σκοπούς των συμφερόντων που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο, εκτός εάν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα απαιτούν (υπερισχύουσα) προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όταν το πρόσωπο είναι παιδί
Λόγοι επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
Ρητή συγκατάθεση (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 9.2 (α)) Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων για έναν ή περισσότερους καθορισμένους σκοπούς, εκτός εάν η νομοθεσία της Ένωσης ή του κράτους μέλους προβλέπει ότι η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων δεν μπορεί να αρθεί από το υποκείμενο των δεδομένων
Νόμος περί απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης/προστασίας (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 9.2 (β)) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας, εφόσον επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών ή από μια συλλογική σύμβαση σύμφωνα με το δίκαιο των κρατών μελών που προβλέπει κατάλληλες διασφαλίσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων
Προστασία ζωτικών συμφερόντων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 9.2 (γ)) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, όταν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι φυσικά ή νομικά ανίκανο να δώσει συναίνεση
Νόμιμες δραστηριότητες σχετικά με τα μέλη / στενές επαφές ιδρύματος, ενώσεως ή άλλου μη κερδοσκοπικού οργανισμού (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων άρθρο 9.2 (δ)) Η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων του με κατάλληλες διασφαλίσεις από ίδρυμα, ένωση ή οποιοδήποτε άλλο μη κερδοσκοπικό όργανο με πολιτικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό σκοπό και με την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη του σώματος ή σε πρόσωπα που έχουν τακτική επαφή με αυτό σε σχέση με τους σκοπούς του και ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται εκτός αυτού του φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων
Το δημόσιο συμφέρον ή η επιστημονική/ιστορική/στατιστική έρευνα (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων άρθρο 9.2 (ι)) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης για λόγους γενικού συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89(1), βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του κράτους μέλους, η οποία είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και ειδικά μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων

Χρήστες

Κατηγορία

Dados pessoais

Para efeitos da presente Politica de Dados Pessoais, entende-se por «dados pessoais», a “informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável («titular dos dados»); é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular” (Cf. n.o 1 do Art.o 4.o do RGPD).


Σκοπός

Finalidades do tratamento dos dados pessoais

Aquando da recolha dos dados, a ESEPF faculta, ao titular dos dados pessoais, informações mais detalhadas sobre a utilização que dará à informação.
Os dados pessoais tratados pela ESEPF podem ser transmitidos legitimamente a terceiros quando se verificar o cumprimento de fins diretamente relacionados com as funções legítimas do titular ou do responsável pelo tratamento.

Sempre que os dados pessoais forem suscetíveis de serem legitimamente transferidos para outro destinatário, o titular dos dados deve ter dado autorização prévia à comunicação dos dados pessoais a terceiros, sendo que, quando justificado, poderá exigir que os seus dados pessoais não sejam transferidos, desde que tal não prejudique o interesse legítimo de uma das partes ou o interesse público.

Sempre que a ESEPF tiver a intenção ou necessidade de tratar os dados pessoais para outro fim que não aquele para o qual tenham sido recolhidos, fornecerá, previamente e sempre que for possível, ao titular dos dados, informações sobre esse fim e outras informações necessárias.


Περίοδος διατήρησης
Δεν υπάρχει περίοδος διατήρησης
Νόμιμοι σκοποί
Συγκατάθεση (GDPR Art. 6.1(a)) Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς
Σύμβαση (GDPR άρθρο 6.1 (β)) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είναι υποκείμενο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης
Νομική υποχρέωση (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 6.1 (γ)) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας
Ζωτικά συμφέροντα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 6.1 (δ)) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου
Δημόσια αποστολή (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 6.1 (ε)) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ενός καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας
Δικαιολογημένα συμφέροντα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 6.1 (στ)) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τους νόμιμους σκοπούς των συμφερόντων που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο, εκτός εάν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα απαιτούν (υπερισχύουσα) προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όταν το πρόσωπο είναι παιδί
Λόγοι επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
Ρητή συγκατάθεση (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 9.2 (α)) Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων για έναν ή περισσότερους καθορισμένους σκοπούς, εκτός εάν η νομοθεσία της Ένωσης ή του κράτους μέλους προβλέπει ότι η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων δεν μπορεί να αρθεί από το υποκείμενο των δεδομένων
Νόμος περί απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης/προστασίας (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 9.2 (β)) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας, εφόσον επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών ή από μια συλλογική σύμβαση σύμφωνα με το δίκαιο των κρατών μελών που προβλέπει κατάλληλες διασφαλίσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων
Προστασία ζωτικών συμφερόντων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 9.2 (γ)) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, όταν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι φυσικά ή νομικά ανίκανο να δώσει συναίνεση
Νόμιμες δραστηριότητες σχετικά με τα μέλη / στενές επαφές ιδρύματος, ενώσεως ή άλλου μη κερδοσκοπικού οργανισμού (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων άρθρο 9.2 (δ)) Η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων του με κατάλληλες διασφαλίσεις από ίδρυμα, ένωση ή οποιοδήποτε άλλο μη κερδοσκοπικό όργανο με πολιτικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό σκοπό και με την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη του σώματος ή σε πρόσωπα που έχουν τακτική επαφή με αυτό σε σχέση με τους σκοπούς του και ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται εκτός αυτού του φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων
Το δημόσιο συμφέρον ή η επιστημονική/ιστορική/στατιστική έρευνα (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων άρθρο 9.2 (ι)) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης για λόγους γενικού συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89(1), βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του κράτους μέλους, η οποία είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και ειδικά μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων

Κατηγορίες μαθημάτων

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης
Δεν καθορίστηκε περίοδος διατήρησης

Μαθήματα

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης
Δεν καθορίστηκε περίοδος διατήρησης

Αρθρώματα δραστηριοτήτων

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης
Δεν καθορίστηκε περίοδος διατήρησης

Μπλοκ

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης
Δεν καθορίστηκε περίοδος διατήρησης